اصفهان

لیست قیمت روز فروش اصفهان


کارخانه : اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
3
46
18
36,200 تومان
-
1402/03/07
3
49
20
36,200 تومان
-
1402/03/07
3
52
22
36,200 تومان
-
1402/03/07