تیرآهن ساده کرمانشاه

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن ساده کرمانشاه

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن ساده کرمانشاه


کارخانه : تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
140
i7
اصفهان
4,200,000 تومان
-
1402/11/12
16
176
i7
اصفهان
5,100,000 تومان
-
1402/11/12
18
210
i7
اصفهان
6,100,000 تومان
-
1402/11/12
20
250
i7
اصفهان
9,000,000 تومان
-
1402/11/12
12
125
IPE
کارخانه
5,000,000 تومان
-
1402/11/14
14
155
IPE
اصفهان
4,200,000 تومان
-
1402/11/14
16
190
IPE
اصفهان
5,300,000 تومان
-
1402/11/14
18
226
IPE
اصفهان
6,200,000 تومان
-
1402/11/14
20
370
IPE
اصفهان
9,300,000 تومان
-
1402/11/14
22
315
IPE
اصفهان
10,300,000 تومان
-
1402/11/14
24
369
IPE
اصفهان
12,000,000 تومان
-
1402/11/14
27
434
IPE
اصفهان
13,000,000 تومان
-
1402/11/14
30
507
IPE
اصفهان
16,100,000 تومان
-
1402/11/14

کارخانه : تیرآهن ساده فولاد یزد

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
135
3,400,000 تومان
-
1402/09/21
16
175
4,280,000 تومان
-
1402/09/21
18
210
5,320,000 تومان
-
1402/09/21
20
250
تماس بگیرید
-
1402/09/21
24
355
9,250,000 تومان
-
1402/09/21

کارخانه : تیرآهن ساده کوثر اهواز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
135
IPE
کارخانه
3,500,000 تومان
-
1402/11/12
16
167
4,500,000 تومان
-
1402/11/12

کارخانه : تیرآهن ساده کرمانشاه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
130
اصفهان
3,500,000 تومان
-
1402/11/12
16
170
تماس بگیرید
-
1402/11/12