تیرآهن ساده

لیست قیمت روز فروش تیرآهن ساده


کارخانه : تیرآهن ساده ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
140
i7
اصفهان
تماس بگیرید
-
1403/02/08
16
176
i7
اصفهان
5,800,000 تومان
-
1403/02/08
18
210
i7
اصفهان
6,800,000 تومان
-
1403/02/08
20
250
i7
اصفهان
تماس بگیرید
-
1403/02/08
12
125
IPE
کارخانه
4,100,000 تومان
-
1403/02/08
14
155
IPE
اصفهان
4,900,000 تومان
-
1403/02/08
16
190
IPE
اصفهان
5,900,000 تومان
-
1403/02/08
18
226
IPE
اصفهان
6,900,000 تومان
-
1403/02/08
20
370
IPE
اصفهان
9,300,000 تومان
-
1403/02/08
22
315
IPE
اصفهان
10,400,000 تومان
-
1403/02/08
24
369
IPE
اصفهان
11,300,000 تومان
-
1403/02/08
27
434
IPE
اصفهان
13,400,000 تومان
-
1403/02/08
30
507
IPE
اصفهان
16,100,000 تومان
-
1403/02/08

کارخانه : تیرآهن ساده فولاد یزد

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
135
4,300,000 تومان
-
1403/01/21
16
175
5,400,000 تومان
-
1403/01/21
18
210
6,400,000 تومان
-
1403/01/21
20
250
8,250,000 تومان
-
1403/01/21
24
355
11,350,000 تومان
-
1403/01/21

کارخانه : تیرآهن ساده کوثر اهواز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
135
IPE
کارخانه
4,400,000 تومان
-
1403/01/21
16
167
5,200,000 تومان
-
1403/01/21

کارخانه : تیرآهن ساده کرمانشاه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
130
اصفهان
4,400,000 تومان
-
1403/01/21
16
170
تماس بگیرید
-
1403/01/21