تیرآهن هاش ترک

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن هاش ترک

لیست قیمت روزانه فروش تیرآهن هاش ترک


کارخانه : تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
300
HEA
تماس بگیرید
-
1402/03/18
14
390
HEB
تماس بگیرید
-
1402/03/18
16
500
HEB
تماس بگیرید
-
1402/03/18
18
426
HEA
تماس بگیرید
-
1402/03/18
18
590
HEB
تماس بگیرید
-
1402/03/18
20
720
HEB
تماس بگیرید
-
1402/03/18
20
508
HEA
تماس بگیرید
-
1402/03/18
28
1210
HEB
تماس بگیرید
-
1402/02/11
28
917
HEA
تماس بگیرید
-
1402/02/11

کارخانه : تیرآهن هاش ترک

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
200
HEA
66,000 تومان
-
1402/02/11
10
244
HEB
66,000 تومان
-
1402/02/11
12
234
HEA
66,000 تومان
-
1402/02/11
12
322
HEB
66,000 تومان
-
1402/02/11
20
508
HEA
تماس بگیرید
-
1402/02/11
22
828
HEB
70,000 تومان
-
1402/02/11
24
724
HEA
70,000 تومان
-
1402/02/11
24
960
HEB
70,000 تومان
-
1402/02/11
28
1210
HEA
70,000 تومان
-
1402/02/11
28
1210
HEB
تماس بگیرید
-
1402/02/11