تیرآهن هاش

لیست قیمت روز فروش تیرآهن هاش


کارخانه : تیرآهن هاش ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
14
300
HEA
45,000 تومان
-
1403/04/23
14
390
HEB
30,000 تومان
-
1403/04/23
16
500
HEB
30,500 تومان
-
1403/04/23
18
426
HEA
41,000 تومان
-
1403/04/23
18
590
HEB
30,000 تومان
-
1403/04/23
20
720
HEB
52,000 تومان
-
1403/04/23
20
508
HEA
47,000 تومان
-
1403/04/23
28
1210
HEB
71,000 تومان
-
1403/04/23
28
917
HEA
تماس بگیرید
-
1403/04/23

کارخانه : تیرآهن هاش ترک

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
200
HEA
66,500 تومان
-
1403/04/23
10
244
HEB
65,500 تومان
-
1403/04/23
12
234
HEA
تماس بگیرید
-
1403/04/23
12
322
HEB
66,500 تومان
-
1403/04/23
20
508
HEA
تماس بگیرید
-
1403/04/23
22
828
HEB
54,500 تومان
-
1403/04/23
24
724
HEA
76,000 تومان
-
1403/04/23
24
960
HEB
54,500 تومان
-
1403/04/23
28
1210
HEA
71,000 تومان
-
1403/04/23
28
1210
HEB
73,500 تومان
-
1403/04/23