میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

لیست قیمت روز فروش میلگرد آجدار سرمد ابرکوه


کارخانه : میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
10/5
A3
اصفهان
29,200 تومان
-
1403/03/27
14
14/5
A3
اصفهان
27,000 تومان
-
1403/03/27
16
18/5
A3
اصفهان
27,000 تومان
-
1403/03/27
18
24
A3
اصفهان
26,800 تومان
-
1403/03/27
20
29/5
A3
اصفهان
27,000 تومان
-
1403/03/27
22
35/5
A3
اصفهان
26,800 تومان
-
1403/03/27
25
46
A3
اصفهان
27,200 تومان
-
1403/03/27
28
58
َA3
اصفهان
26,800 تومان
-
1403/03/27
32
75
A3
اصفهان
27,200 تومان
-
1403/03/27

کارخانه : میلگرد آجدار سیرجان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/2
A2
کارخانه
28,300 تومان
-500
1403/02/24
10
7/2
A2
کارخانه
28,100 تومان
-500
1403/02/24
12
10
A3
کارخانه
28,100 تومان
-500
1403/02/24
14
13/5
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24
16
17/5
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24
18
23
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24
20
28/9
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24
22
34
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24
25
45
A3
کارخانه
27,500 تومان
-500
1403/02/24

کارخانه : میلگرد آجدار راد همدان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/3
A2
کارخانه
29,925 تومان
+130
1403/03/17
10
6/5
A2
کارخانه
28,925 تومان
+130
1403/03/17
12
9/5
A3
کارخانه
28,225 تومان
+130
1403/03/17
14
13/5
A3
کارخانه
27,925 تومان
+130
1403/03/17
16
17/5
A3
کارخانه
27,925 تومان
+130
1403/03/17
18
21/5
A3
کارخانه
27,925 تومان
+130
1403/03/17
20
27
A3
کارخانه
27,925 تومان
+130
1403/03/17
22
35
A3
کارخانه
27,925 تومان
+130
1403/03/17
25
45
A3
کارخانه
27,975 تومان
+130
1403/03/17
28
55
A3
کارخانه
27,975 تومان
+130
1403/03/17
32
74
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/03/17

کارخانه : میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4.5
A2
کارخانه
26,900 تومان
-
1403/02/17
8
4.5
A3
کارخانه
27,900 تومان
-
1403/02/17
10
7
A2
کارخانه
26,700 تومان
-
1403/02/17
10
7
A3
کارخانه
27,700 تومان
-
1403/02/17
12
10
A3
کارخانه
26,700 تومان
-
1403/02/17
14
13
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
16
18.5
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
18
23
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
20
28.5
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
22
34.5
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
25
44.5
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
28
56.5
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17
32
74
A3
کارخانه
26,200 تومان
-
1403/02/17

کارخانه : میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
12
10.7
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
14
14.6
A3
کارخانه
26,900 تومان
+
1403/01/15
16
20
A3
کارخانه
26,900 تومان
+
1403/01/15
18
24.5
A3
کارخانه
26,900 تومان
+
1403/01/15
20
29.5
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
22
37
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
25
47
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
28
57
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15
32
75
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/01/15

کارخانه : میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.5
A3
کارخانه
30,300 تومان
-
1403/01/15
12
11
A3
کارخانه
27,650 تومان
-
1403/01/15
14
15
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
16
19
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
18
24
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
20
29
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
22
36
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
25
46
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
28
59
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15
32
73
A3
کارخانه
27,200 تومان
-
1403/01/15