میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

لیست قیمت روز فروش میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش


کارخانه : میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
10/5
A3
اصفهان
29,600 تومان
-
1403/05/02
14
14/5
A3
اصفهان
28,200 تومان
-
1403/05/02
16
18/5
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
18
24
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
20
29/5
A3
اصفهان
28,100 تومان
-
1403/05/02
22
35/5
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
25
46
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
28
58
َA3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02
32
75
A3
اصفهان
28,500 تومان
-
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار سیرجان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/2
A2
کارخانه
30,000 تومان
+
1403/05/02
10
7/2
A2
کارخانه
29,400 تومان
+
1403/05/02
12
10
A3
کارخانه
29,200 تومان
+
1403/05/02
14
13/5
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
16
17/5
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
18
23
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
20
28/9
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
22
34
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02
25
45
A3
کارخانه
28,200 تومان
+
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار راد همدان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/3
A2
کارخانه
32,115 تومان
+
1403/05/02
10
6/5
A2
کارخانه
31,115 تومان
+
1403/05/02
12
9/5
A3
کارخانه
30,415 تومان
+
1403/05/02
14
13/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
16
17/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
18
21/5
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
20
27
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
22
35
A3
کارخانه
30,115 تومان
+
1403/05/02
25
45
A3
کارخانه
30,165 تومان
+
1403/05/02
28
55
A3
کارخانه
30,165 تومان
+
1403/05/02
32
74
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/05/02

کارخانه : میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4.5
A2
کارخانه
29,300 تومان
-
1403/04/30
8
4.5
A3
کارخانه
29,900 تومان
-
1403/04/30
10
7
A2
کارخانه
29,100 تومان
-
1403/04/30
10
7
A3
کارخانه
29,700 تومان
-
1403/04/30
12
10
A3
کارخانه
29,100 تومان
-
1403/04/30
14
13
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
16
18.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
18
23
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
20
28.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
22
34.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
25
44.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
28
56.5
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30
32
74
A3
کارخانه
28,600 تومان
-
1403/04/30

کارخانه : میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
12
10.7
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
14
14.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
16
20
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
18
24.5
A3
کارخانه
27,300 تومان
+
1403/04/30
20
29.5
A3
کارخانه
27,300 تومان
+
1403/04/30
22
37
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
25
47
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
28
57
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30
32
75
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1403/04/30

کارخانه : میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.5
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
12
11
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
14
15
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
16
19
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
18
24
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
20
29
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
22
36
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
25
46
A3
کارخانه
28,300 تومان
-
1403/04/30
28
59
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30
32
73
A3
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/04/30