میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش


کارخانه : میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
10/5
A3
اصفهان
27,500 تومان
-
1402/11/28
14
14/5
A3
اصفهان
25,300 تومان
-
1402/11/28
16
18/5
A3
اصفهان
25,300 تومان
-
1402/11/28
18
24
A3
اصفهان
24,600 تومان
-
1402/11/28
20
29/5
A3
اصفهان
24,600 تومان
-
1402/11/28
22
35/5
A3
اصفهان
24,600 تومان
-
1402/11/28
25
46
A3
اصفهان
24,800 تومان
-
1402/11/28
28
58
َA3
اصفهان
24,500 تومان
-
1402/11/28
32
75
A3
اصفهان
24,900 تومان
-
1402/11/28

کارخانه : میلگرد آجدار سیرجان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/2
A2
کارخانه
26,600 تومان
+
1402/11/28
10
7/2
A2
کارخانه
26,500 تومان
+
1402/11/28
12
10
A3
کارخانه
26,500 تومان
+
1402/11/28
14
13/5
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28
16
17/5
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28
18
23
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28
20
28/9
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28
22
34
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28
25
45
A3
کارخانه
26,100 تومان
+
1402/11/28

کارخانه : میلگرد آجدار راد همدان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4/3
A2
کارخانه
28,035 تومان
+
1402/11/28
10
6/5
A2
کارخانه
27,535 تومان
+
1402/11/28
12
9/5
A3
کارخانه
26,835 تومان
+
1402/11/28
14
13/5
A3
کارخانه
26,535 تومان
+
1402/11/28
16
17/5
A3
کارخانه
26,535 تومان
+
1402/11/28
18
21/5
A3
کارخانه
26,535 تومان
+
1402/11/28
20
27
A3
کارخانه
26,535 تومان
+
1402/11/28
22
35
A3
کارخانه
26,535 تومان
+
1402/11/28
25
45
A3
کارخانه
26,585 تومان
+
1402/11/28
28
55
A3
کارخانه
26,585 تومان
+
1402/11/28
32
74
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/28

کارخانه : میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
8
4.5
A2
کارخانه
25,800 تومان
-
1402/11/12
8
4.5
A3
کارخانه
26,450 تومان
-
1402/11/12
10
7
A2
کارخانه
25,700 تومان
-
1402/11/12
10
7
A3
کارخانه
26,250 تومان
-
1402/11/12
12
10
A3
کارخانه
25,700 تومان
-
1402/11/12
14
13
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
16
18.5
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
18
23
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
20
28.5
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
22
34.5
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
25
44.5
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
28
56.5
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12
32
74
A3
کارخانه
25,600 تومان
-
1402/11/12

کارخانه : میلگرد آجدار سرمد ابرکوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
12
10.7
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
14
14.6
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
16
20
A3
کارخانه
24,500 تومان
+
1402/11/12
18
24.5
A3
کارخانه
24,500 تومان
+
1402/11/12
20
29.5
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
22
37
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
25
47
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
28
57
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12
32
75
A3
کارخانه
تماس بگیرید
+
1402/11/12

کارخانه : میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
7.5
A3
کارخانه
27,700 تومان
-
1402/11/12
12
11
A3
کارخانه
25,250 تومان
-
1402/11/12
14
15
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
16
19
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
18
24
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
20
29
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
22
36
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
25
46
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
28
59
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12
32
73
A3
کارخانه
24,800 تومان
-
1402/11/12