میلگرد ساده نورد نوین متین

لیست قیمت روز فروش میلگرد ساده نورد نوین متین


کارخانه : میلگرد ساده نورد نوین متین

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
10
3/5
A1
کارخانه
26,300 تومان
-
1402/10/23
12
5/5
A1
کارخانه
26,300 تومان
-
1402/10/23
14
7/5
A1
کارخانه
26,300 تومان
-
1402/10/23
16
10
A1
کارخانه
26,300 تومان
-
1402/10/23
18
12
A1
کارخانه
26,000 تومان
-
1402/10/23
20
15
A1
کارخانه
26,000 تومان
-
1402/10/23
22
18
A1
کارخانه
26,000 تومان
-
1402/10/23
25
24
A1
کارخانه
26,000 تومان
-
1402/10/23
28
29
A1
26,000 تومان
-
1402/10/23
30
34
َA1
26,000 تومان
-
1402/10/23
32
38
A1
26,000 تومان
-
1402/10/23

کارخانه : کارخانه کویر کاشان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
5.5
A1
29,500 تومان
-
1402/08/21

کارخانه : میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
16
10
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
18
12
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
20
15
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
22
18
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
25
24
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
28
29
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23
32
33
A1
26,300 تومان
-
1402/10/23

کارخانه : میلگرد ساده نطنز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
6/5
1500
23,900 تومان
-
1402/08/21
8
1500
تماس بگیرید
-
1402/08/21

کارخانه : میلگرد ساده نورد فولاد کاران افق

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
5/5
2000
تماس بگیرید
-
1402/08/21
6/5
2000
تماس بگیرید
-
1402/08/21