ناودانی ایرانی فولاد تهران

لیست قیمت روز فروش ناودانی ایرانی فولاد تهران


کارخانه : ناودانی ایرانی شکفته

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
6
30
24,500 تومان
-
1402/08/08
8
41
24,400 تومان
-
1402/08/08
10
50
24,400 تومان
-
1402/08/08
12
62
24,400 تومان
-
1402/08/08
14
73
24,600 تومان
-
1402/08/08
16
85
24,600 تومان
-
1402/08/08

کارخانه : ناودانی ایرانی فولاد تهران

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
6
23
28,200 تومان
-
1402/02/12
8
29
28,200 تومان
-
1402/02/12
10
39
28,280 تومان
-
1402/02/12