نبشی ناب تبریز

لیست قیمت روزانه فروش نبشی ناب تبریز

لیست قیمت روزانه فروش نبشی ناب تبریز


کارخانه : نبشی ناب تبریز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
3
8.2
30*30
تماس بگیرید
-
1402/03/04
3
11
40*40
27,650 تومان
-
1402/03/10
3
13
45*45
تماس بگیرید
-
1402/03/04

کارخانه : نبشی منظومه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
4
21
50*50
25,200 تومان
-
1402/06/29
5
25
50*50
25,200 تومان
-
1402/06/29
6
35.5
60*60
25,200 تومان
-
1402/06/29

کارخانه : نبشی پارسه - نورد فولاد پارسه کاوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
5
18
40×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1402/10/11
5
15
30×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1402/10/11
5
12
20×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1402/10/11
4
14
40×40
کارخانه
23,500 تومان
-
1402/10/11
4
10
30×40
کارخانه
تماس بگیرید
-
1402/10/11
4
9
25×40
کارخانه
تماس بگیرید
-
1402/10/11
4
8.5
20×40
کارخانه
24,600 تومان
-
1402/10/11

کارخانه : نبشی شکفته - شکفته پویای کیش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش