نبشی

لیست قیمت روز فروش نبشی


کارخانه : نبشی ناب تبریز

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
3
8.2
30*30
تماس بگیرید
-
1403/01/21
3
11
40*40
تماس بگیرید
-
1403/01/21
3
13
45*45
تماس بگیرید
-
1403/01/21

کارخانه : نبشی منظومه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
4
21
50*50
تماس بگیرید
-
1403/01/21
5
25
50*50
27,300 تومان
-
1403/01/21
6
35.5
60*60
27,300 تومان
-
1403/01/21

کارخانه : نبشی پارسه - نورد فولاد پارسه کاوه ساوه

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
5
18
40×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/01/21
5
15
30×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/01/21
5
12
20×50
کارخانه
تماس بگیرید
-
1403/01/21
4
14
40×40
کارخانه
29,300 تومان
-
1403/01/21
4
10
30×40
کارخانه
29,500 تومان
-
1403/01/21
4
9
25×40
کارخانه
29,700 تومان
-
1403/01/21
4
8.5
20×40
کارخانه
30,000 تومان
-
1403/01/21

کارخانه : نبشی شکفته - شکفته پویای کیش

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش