ورق سیاه قطعات

لیست قیمت روز فروش ورق سیاه قطعات


کارخانه : ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
1.8
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
1250
اصفهان
تماس بگیرید
-
1402/03/09
3
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
4
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
5
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
6
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
8
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
10
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
1.8
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
3
1500
تماس بگیرید
-
1402/05/29
4
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
5
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
6
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
8
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
10
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
12
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
15
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06

کارخانه : ورق سیاه قطعات

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
12
720
1250*6000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
15
900
1250*6000
تماس بگیرید
-
1402/03/06
20
1200
1250*6000
تماس بگیرید
-
1402/03/06

کارخانه : ورق سیاه فولاد سبا اصفهان

قیمت های درج شده با احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
سایز
وزن(KG)
استاندارد
بنگاه
قیمت (تومان)
نوسان
تاریخ
سفارش
1.8
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
3
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
4
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
5
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
6
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
8
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
10
1250
تماس بگیرید
-
1402/03/06
1.8
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
2
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
3
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
4
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
5
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
6
1500
تماس بگیرید
-
1403/04/19
8
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06
10
1500
تماس بگیرید
-
1402/03/06