وزن میلگرد آجدار سایز های 8 ، 10 ، 12، 14 ، 16، ،18، 20، 22، 25، 28، 32 بر مبنای کیلوگرم از کارخانه های تولید کننده ذوب آهن اصفهان، ابر کوه، آریان، زاگرس به تفکیک در جدول های متفاوت

وزن میلگرد آجدار سایز های 8 ، 10 ، 12، 14 ، 16، ،18، 20، 22، 25، 28، 32 بر مبنای کیلوگرم از کارخانه های تولید کننده ذوب آهن اصفهان، ابر کوه، آریان، زاگرس به تفکیک در جدول های متفاوت

نظرات کاربران